Bank Vole in Wall Cavity

Bank Vole in Wall Cavity
(Clethrionomys glareolus)

Prev  Index  Next